Regulamin

REGULAMIN

Regulamin

Sklep internetowy MBR Cosmetics działający pod adresem: https://mbrcosmetics.pl jest prowadzony przez  E-Commerce Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Serockiej 10, lok. II piętro, 04-333 Warszawa (dalej zwany również „Sklepem MBR Cosmetics” lub „Sprzedającym” ),NIP  1132871152 oraz REGON 146997715, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487983.  Dane kontaktowe: tel.: +48 221237766; e-mail: kontakt@mbrcosmetics.com.pl; fizyczny adres E-Commerce Solutions Sp. z o.o. ul. Mokotowska,  00-536 Warszawa.

 

Regulamin KONSUMENCKI MBR Cosmetics

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży kosmetyków w sklepie internetowym MBR Cosmetics zlokalizowanym pod adresem http://mbrcosmetics.pl na rzecz „konsumentów" w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014 r. poz.121 ze zm).
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub przez telefon w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy konsumentem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a MBR Cosmetics, zwaną dalej Sprzedającym.
 3. Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Kupującego. 
 4. Sprzedający podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.mbrcosmetics.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
 5. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.
 6. Kupujący może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tzw. ADR. Wśród najczęściej stosowanych w Polsce metod należą: sąd polubowny oraz mediacja. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdą Państwo dodatkowe informacje o trybie i miejscach, w których można rozwiązać polubownie spór ze sprzedawcą: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 7. Podstawowa odpowiedzialność Sprzedającego opiera się na rękojmi określonej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 ze zm). Z kolei gwarancja jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę. Jeżeli Sprzedający wprowadzi produkty z gwarancją, Kupujący zostanie zawiadomiony o treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja będzie wskazywała obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.II. Zasady dokonywania zakupów

 1. Kupujący może składać zamówienia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://mbrcosmetics.pl. Kupujący może także złożyć zamówienie przez telefon od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 17.00 pod numerem telefonu: +48 221237766.
 2. Złożenie zamówienia składa się z czterech etapów: 1) - wybór produktu („Do koszyka"), 2) - wybór sposobu płatności i dostawy, 3) - wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, 4) - potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego. Analogiczna procedura stosowana jest w przypadku złożenia zamówienia przez telefon.
 3. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adres potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu wraz z numerem zamówienia. Numer zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.
 4. Zamówienie jest realizowane w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego w przypadku wyboru płatności z góry jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego zamówienia.
 5. Jeżeli przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od Kupującego cenę za zamówiony produkt..
 6. Cennik dostawy znajduje się po kliknięciu tutaj.
 7. Wszystkie produkty prezentowane przez Sprzedającego są oryginalne.


III. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony do Kupującego można dokonać w jeden z następujących sposobów do wyboru przez Kupującego: a) przelew bankowy, b) system płatniczy Paylane.
 2. Dostawa zamówionych produktów następuje przesyłką kurierską.
 3. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

Infromujemy, że płatności dokonywane za pośrednictwem systemu płatniczego Paylane są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278

 

 

IV. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017 r., poz. 683)Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wzór jest poniżej treści regulaminu. Skorzystanie z udostępnianego wzoru nie jest obowiązkowe. 
 4. W przypadku, gdy Kupujący dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podał rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. 
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych danym zamówieniem albo ich części. 
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 7. Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: kontakt@mbrcosmetics.pl.  Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą na adres: E-Commerce Solutions Sp. z o.o. , Sklep Tagomago Boutique , MBR Cosmetics ul. Mokotowska, 00-536 Warszawa, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. 
 9. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Kupujący ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt Sprzedającemu na adres Sklep Tagomago Boutique, ul. Mokotowska 64 14, 00-536 Warszawa niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. 
 13. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech jego funkcjonowania. 
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz: 
  a)   dostarczana w opieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta.

 

V. Reklamacje wad produktów

 1. Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad. Ponadto produkty są dostarczane, jako nowe, oryginalne i w oryginalnych opieczętowanych opakowaniach.  
 2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121ze zm.) w tym m.in. art. 556 – 576. 
 3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez Sprzedającego lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 
 4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  a)   wymiany towaru na nowy;
  b)    naprawy towaru;
  c)    obniżenia ceny;
  d)    odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  a)    łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  b)    charakter wady – istotna czy nieistotna;
  c)    to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 6. Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:
  a)    byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego
  albo
  b)    w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 7. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. 
 8. Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 9. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Kupujący może przekazać Sprzedający wysyłać listem poleconym na adres E-Commerce Solutions Sp. z o.o., Sklep Tagomago Boutique, ul. Mokotowska 64, 00-536 Warszawa Z DOPISKIEM "REKLAMACJA MBR Cosmetics" lub na adres e-mail kontakt@mbrcosmetics.pl. 
 11. Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:
  a)    naprawy towaru,
  b)    wymiany towaru na nowy,
  c)    obniżenia ceny towaru,
  to na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.


VI. Polityka prywatności i COOKIES

Informacje o Ochronie Danych Osobowych i obowiązek informacyjny znajdują się pod adresem: https://mbrcosmetics.pl/pages/polityka-prywatnosci

 

VII. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.mbrcosmetics.pl

 

 1. Strona internetowa www.mbrcosmetics.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez E-Commerce Solutions Sp. z o.o. ul. Serocka 10, lok. II piętro, 04-333 Warszawa (dalej zwana również „MBR Cosmetics"), NIP  1132871152 oraz REGON 146997715, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487983 zwaną dalej również „Administratorem”. 
 2. Strona www służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego. 
 3. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania. 
 5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne. 
 6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna. 
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Kupującego na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
 8. Składanie zamówień przez stronę www  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  b) Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
  c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 9. Strona www może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 10. Strona www używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Kupujący może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookies znajduje się pod adresem: https://mbrcosmetics.pl/pages/polityka-prywatnosci.    
 11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontatk@mbrcosmetics.pl lub listownie na adres E-Commerce Solutions Sp. z o.o. Moje Miejsce ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3 Bud. B2-B2, 3 piętro 00-728 Warszawa
 12. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.


VIII. Zmiany w Regulaminie

W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Kupujący będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej mbrcosmetics.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.

Regulamin z dnia 24 maja 2018 r.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy. Aby pobrać kliknij TUTAJ >

Wzór formularza reklamacji. Aby pobrać kliknij TUTAJ >