Regulamin Akcji promocyjnej "100 zł zniżki za zapisanie się do Newslettera"

  • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Akcja Promocyjna pod nazwą „100 zł zniżki za zapisanie się do Newslettera” zwana dalej „Akcją”, organizowana jest przez E-Commerce Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serocka 10, lok. II piętro 04-333 Warszawa NIP 1132871152, REGON 146997715, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000487983. zwaną dalej „Organizatorem”.
2.Warunki uczestnictwa w Akcji określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
3.Akcja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4.Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
5.W Akcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności  prawnych,  które  posiadają  aktywne  i  zweryfikowane  konto  na  stronie mbrcosmetics.pl,  które w Czasie trwania Akcji dokonają zakupu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
6.Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej mbrcosmetics.pl
7.Akcja odbywać się będzie do zakończenia jej  przez  organizatora („Czas trwania Akcji”).
  • 2. ZASADY PROMOCJI

1.Aby wziąć udział w Akcji, należy zapisać się do newslettera. Po zapisaniu się do newslettera należy dodać do koszyka wybrane produkty na kwotę min. 300 zł, a następnie przy realizacji zamówienia wpisać kod rabatowy, który został wysłany w mailu z potwierdzeniem zapisania się do Newslettera.  Wartość zamówienia zostanie obniżona o 100 zł. Zamówienia  należy  dokonać w    sklepie    internetowym mbrcosmetics.pl. Zamówienie musi zostać dokonane zgodnie z regulaminem konsumenckim sklepu MBR Cosmetics dostępnym na stronie: https://mbrcosmetics.pl/pages/regulamin.  Za datę złożenia zamówienia w ramach Akcji, uprawniającego do skorzystania z Akcji, uważa się chwilę dokonania przez Uczestnika zapłaty za zamówienie biorące udział w Akcji.

2.W Akcji biorą udział wyłącznie pojedyncze produkty dostępne na stronie mbrcosmetics.pl.

3.Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich warunków Akcji określonych w niniejszym Regulaminie.

4.Zamówienie złożone zgodnie z zasadami trwania Akcji zostanie dostarczone  Uczestnikowi zgodnie   z   zasadami   i   terminami   dostawy  określonymi   na   stronie https://mbrcosmetics.pl/pages/koszty-i-metody-dostaw.

5.Dane osobowe Uczestników Akcji przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami zawartymi na stronie https://mbrcosmetics.pl/pages/polityka-prywatnosci oraz https://mbrcosmetics.pl/pages/regulamin.

 

 

  • 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

2.Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

3.Reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji należy składać do Organizatora  na piśmie poprzez przesłanie wiadomości na adres: Primavera Parfum Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul.Matuszewska 14, Bud B1, 03-876 Warszawa w terminie 30 dni od dnia zakończenia „Akcji”. Reklamacja  powinna  zawierać  imię  i  nazwisko  oraz  adres  zamieszkania  składającego reklamację, dokładny opis wskazujący na powód reklamacji oraz dopisek „Akcja MBR -Reklamacja”. Organizator  rozpatrzy  reklamacje  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej  otrzymania i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego znajdującego się na przesyłce pocztowej z reklamacją.

 4.Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  powstałe  szkody  spowodowane  podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

5.Organizator  ma  prawo  w  każdym  momencie  trwania Akcji wykluczyć  z  udziału  w  nim Uczestnika, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 6.Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile będzie to niezbędne w celu usunięcia błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu lub w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, albo jeżeli potrzeba taka wyniknie  z  wystąpienia  okoliczności niezależnych  od  Organizatora,  których  w  chwili rozpoczęcia Akcji nie mógł on przewidzieć. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.

8.Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji