Regulamin
programu lojalnościowego
„MBR Cosmetics”
1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady przystępowania do programu lojalnościowego MBR Cosmetics oraz warunki uczestnictwa w Programie, w ramach którego Uczestnikom w zamian opisane przez Organizatora czynności związane z zakupami w Sklepie internetowym https://mbrcosmetics.pl/?ls=pl (dalej: Sklep) przyznawane będą określone korzyści (dalej: Program).
 2. Organizatorem Programu jest E-Commerce Solutions Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Serockiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487983, NIP: 1132871152, REGON: 146997715 (dalej: Organizator).
 3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z faktem, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.
 4. Zasady Programu opisane w niniejszym Regulaminie stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych na stronie https://mbrcosmetics.pl/?ls=pl.
 5. Regulamin obowiązuje Uczestnika od chwili wysłania przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 6. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z Programu na osobę trzecią.

 2

Uczestnictwo w Programie
 1. Uczestnikiem Programu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, która spełni warunki, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu (dalej: Uczestnik).
 2. Przystąpienie do Programu następuje poprzez wypełnienie wysłanie formularza dostępnego bezpłatnie w Sklepie pod adresem: https://mbrcosmetics.pl.
 3. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści. Do przystąpienia do Programu niezbędne są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, data urodzenia, miasto, adres (ulica, numer domu/lokal, kod pocztowy).
 4. Prawidłowe wypełnienie formularza oraz wyrażenie stosownych zgód w nim zawartych, poprzez jego wysłanie na stronie Sklepu, stanowią warunek przystąpienia do Programu.
 5. W celu przystąpienia do Programu wystarczające jest jednokrotne złożenie formularza zgłoszeniowego.
 6. Dla każdego Uczestnika, który przystąpi do Programu, Organizator utworzy internetowe konto, na którym gromadzone będą punkty za udział w Programie (dalej: Konto). Konto dostępne będzie w Sklepie poprzez aktywne pole „Zaloguj” po dokonaniu rejestracji przez Uczestnika. Punkty na Koncie gromadzone będą automatycznie przez aplikację internetową. Organizator ma prawo anulować lub korygować punkty na Koncie w wypadku, gry przyznane one zostały niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Osoba zainteresowana udziałem w Programie powinna przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią Regulaminu. Akceptacja Regulaminu, w tym zasad przystępowania i uczestnictwa w Programie, następuje z chwilą przystąpienia do Programu poprzez dokonanie rejestracji i jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie.
 8. W rozumieniu Regulaminu dniem przystąpienia do Programu jest dzień poprawnego wypełnienia i złożenia formularza zgłoszeniowego w Sklepie.
 9. Każdy Uczestnik Programu może gromadzić punkty za nabycie towarów objętych Programem w Sklepie oraz za działania opisane w §3 ust. 1 Regulaminu. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno Konto w Programie.
 10. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób - w szczególności pomiędzy Kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Prawo do korzystania z Konta Uczestnika, a w szczególności prawo do wymiany punktów na upusty cenowe, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 12. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.
 3
Przyznawanie punktów
 1. Punkty w Programie przyznawane są za:
 2. dokonanie zakupu dowolnego produktu marki MBR Cosmetics w Sklepie– 1 (jeden) punkt za każde 1 (jeden) zł;
 3. założenie konta w Sklepie - 250 (dwieście pięćdziesiąt) punktów (punkty przyznawane jednorazowo);
 4. wizyta w Sklepie bez dokonania zakupów - 10 (dziesięć) punktów, z zastrzeżeniem, iż punkty za wizytę w Sklepie bez dokonania zakupów przyznawane są tylko raz na tydzień, niezależnie od ilości wizyt w Sklepie w danym tygodniu; Miesięcznie za wizyty w Sklepie Uczestnik może otrzymać maksymalnie 40 (czterdzieści) punktów.
 5. Punkty gromadzone są na Koncie Uczestnika utworzonym i prowadzonym przez Organizatora.
 6. Prawo ustalania ilości punktów za dokonaną transakcję oraz produktów objętych Programem przysługuje wyłącznie Organizatorowi. Organizator poinformuje Uczestników o produktach objętych Programem oraz ilości punktów przyznawanych za dokonaną transakcję w sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi informacjami przed dokonaniem transakcji.
 7. Punkty mogą być naliczone na Konto Uczestnika wyłącznie w wypadku posiadania przez Uczestnika aktywnego Konta.
 8. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Organizator anuluje ilość punktów przyznaną uprzednio z tytułu zakupu zwracanego towaru.
 9. W przypadku zwrotu towaru, na który udzielony został rabat na podstawie kodu rabatowego, kod nie podlega zwrotowi.
 10. Punkty otrzymywane przez Uczestnika Programu są ważne przez 12 miesięcy od daty pierwszej transakcji objętej Programem, a po tym okresie są automatycznie kasowane. Skasowanie zebranych i niewykorzystanych punktów, o których mowa powyżej, oznacza ich utratę, a Uczestnikowi nie przysługują z tytułu utraty punktów jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora.
 11. Organizator lub jego pracownik może poprosić każdą osobę powołującą się na posiadane Konto Uczestnika o okazanie dokumentu tożsamości, w celu potwierdzenia upoważnienia danej osoby do korzystania z konta Uczestnika.
 4
Nagrody związane z udziałem w Programie
 1. W ramach Programu Organizator przyzna Uczestnikom następujące nagrody:
 2. Za każde 2000 (dwa tysiące) punktów zgromadzonych na Koncie - nagroda 5% rabatu na pojedyncze zakupy w Sklepie, przy czym minimalna wartość zamówienia musi wynosić nie mniej niż 200 (dwieście) zł, a zamówienie musi zostać opłacone przez Uczestnika;
 3. za każde 3500 (trzy tysiące pięćset) punktów zgromadzonych na Koncie - nagroda 10% rabatu na pojedyncze zakupy w Sklepie, przy czym minimalna wartość zamówienia musi wynosić nie mniej niż 300 (trzysta) zł, a zamówienie musi zostać opłacone przez Uczestnika;
 4. Nagroda wydawana jest w kodu rabatowego dostępnego na Koncie Uczestnika. W celu wykorzystaniu kodu rabatowego, Uczestnik powinien wybrać aktywny przycisk „Odbierz nagrodę”, który udostępniony będzie na Koncie Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych sposobów premiowania Uczestników za dokonywane zakupy w Sklepie, w szczególności polegających na przyznawaniu Uczestnikom upominków i rabatów w Sklepie. Uczestnicy będą o nich na bieżąco informowani w Sklepie poprzez komunikaty zamieszczane w Sklepie lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Prawo do korzystania z konta Uczestnika jest prawem osobistym i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 5
Ustanie Uczestnictwa
 1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie poprzez złożenie stosownego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: kontakt@mbrcosmetics.pl. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu miesiąca od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji.
 2. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji, gdy postępowanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, w szczególności w przypadku:
  1. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w związku z udziałem w Programie,
  2. uzyskania punktów w Programie w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, w tym z zastosowaniem urządzeń, programów lub aplikacji wpływających w sposób nieuprawniony na stan punktów Uczestnika na Koncie;
  3. podania się za inną osobę.
 3. Wykluczenie z Programu staje się skuteczne z dniem podjęcia w tym przedmiocie decyzji przez Organizatora, o czym wykluczony Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie na podany adres korespondencyjny lub w drodze e-mailowej, na adres podany w formularzu.
 4. W wypadkach, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, Konto staje się nieaktywne w dniu ustania uczestnictwa. Od tego dnia Uczestnik traci prawo do korzystania z konta oraz wszelkich akcji promocyjnych związanych z uczestnictwem w Programie.
 5. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z wykluczeniem go z udziału w Programie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Organizatora w tej sprawie. Zgłoszenie reklamacji odbywa się na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
 6. Z chwilą ustania uczestnictwa Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu.
 6
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dotyczących Uczestnika, podanych w związku z przystąpieniem do Programu i uczestnictwem w nim oraz przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora Uczestnik winien skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty pod adresem: E-Commerce Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14 Bud. B1, 4 piętro, 03-876 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe – Program lojalnościowy MBR Cosmetics” lub pod adresem e-mail kontakt@mbrcosmetics.pl.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
 5. organizacji Programu i wykonania zobowiązań administratora danych wynikających z uczestnictwa w Programie – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie;
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do przystąpienia do Programu. Zgoda na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym zostanie potwierdzona przez Uczestnika poprzez wysłania formularza zgłoszeniowego.
 8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 9. Wyrażenie zgody może być wycofane przez Uczestnika w każdym czasie. Wycofanie zgody zgodnie ze zdaniem poprzednim jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 10. W przypadku, gdy dane Uczestnika podane w formularzu są nieczytelne lub są niewystarczające do nawiązania kontaktu z Uczestnikiem, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania związanego z przywilejami uczestnictwa w Programie. Uczestnik jest zobowiązany do weryfikacji czytelności lub kompletności danych, wymaganych do wypełnienia w formularzu.
 11. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania i prostowania, jak również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub do ich usunięcia, w przypadku, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ww. ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 12. Wgląd do danych, ich kontrolę i modyfikację można dokonać poprzez kontakt z Organizatorem na adres podany w § 6 ust. 3 Regulaminu lub poprzez kontakt email pod adresem kontakt@mbrcosmetics.pl.
 13. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych w przypadku zgody wyrażonej przez Uczestnika oraz w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Organizatora.
 14. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku niepowiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
 15. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z uczestnictwa w Programie.
 16. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7
Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu, mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu lub pod adresem e-mail kontakt@mbrcosmetics.pl, przez cały okres trwania Programu, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty zakończenia Programu (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania wiadomości e-mail przez Uczestnika).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika jak również opis i powód reklamacji. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i winna zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora lub wysłana na adres e-mail kontakt@mbrcosmetics.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Komisja rozpatrywać będzie zgłoszone reklamacje na podstawie Regulaminu oraz informacji uzyskanych od pracowników Organizatora.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji komisji listem poleconym w terminie 7 dni od daty podjęcia przez Komisję decyzji, a w wypadku reklamacji zgłoszonej w formie wiadomości e-mail – w formie zwrotnej wiadomości e-mail.
 6. Uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych przez Komisję na zasadach ogólnych.
8
Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia następnego po dniu ogłoszenia nowego Regulaminu. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Uczestnika wskazany w formularzu zgłoszeniowym oraz poprzez komunikat umieszczony w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie będzie skutkowała utratą praw uprzednio nabytych przez Uczestników.
 2. Regulamin dostępny będzie w Sklepie pod adresem: https://mbrcosmetics.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Sklepie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
x