1

   Postanowienia ogólne

   1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „-20% na wszystkie produkty MBRz kodem rabatowym: MBRPREZENT” (dalej „Akcja Promocyjna”) jest Primavera Parfum sp. z o.o.   k.  z siedzibą w Warszawie (04-333) przy ul. Serocka 10 lok. II piętro, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658258, REGON 146414837, NIP 1182088810 (dalej „Organizator”).
   2. Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej „Regulamin”) określa zasady udziału w organizowanej Akcji Promocyjnej i zawiera warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. Przystąpienie do udziału w Akcji Promocyjnej traktowane jest jako akceptacja przez Uczestnika warunków Akcji Promocyjnej, zawartych w niniejszym Regulaminie.
   3. Informacja o Akcji Promocyjnej wraz z Regulaminem zostanie opublikowana na stronie internetowej https://mbrcosmetics.pl.
   4. Niniejsza Akcji Promocyjnej nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
   5. Udział w Akcji Promocyjnej jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

    

    2

     Zasady Akcji Promocyjnej

     1. Akcja Promocyjna odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na stronie internetowej https://mbrcosmetics.pl (dalej: „Strona Akcji”).
     2. Akcja Promocyjna trwa w okresie od 1 października r. godz. 00:00 do 31 października 2020 r. godz. 23:59 albo do chwili wyczerpania zapasów albo do chwili odwołania Akcji Promocyjnej przez Organizatora, przy czym dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej decydująca jest chwila dokonania zakupu na Stronie Akcji (dalej: „Czas trwania Akcji”). Czas trwania Akcji nie obejmuje wydania Nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
     3. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które w dniu przystąpienia do Akcji Promocyjnej:
      1. mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
      2. posiadają aktywne i zweryfikowane konto na  Stronie Akcji;
      3. w Czasie Akcji dokonają zakupu zgodnie z § 2 pkt. 6 Regulaminu (dalej „Zgłoszenie”).
     4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Akcji Promocyjnej oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji Promocyjnej będzie czuwała Komisja ds. Akcji Promocyjnej (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby powołane przez Organizatora.
     5. W Akcji Promocyjnej można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów w Akcji Promocyjnej w imieniu osób trzecich. Zakupy dokonane na rzecz osób trzecich bądź zawierające fikcyjne dane będą wykluczane z Akcji Promocyjnej.
     6. W celu przystąpienia do Akcji Promocyjnej, Uczestnik zobowiązany jest do wykonania łącznie niżej opisanych czynności:a) Aby wziąć udział w Akcji, należy dodać do koszyka wybrane produkty, a następnie przy realizacji zamówienia wpisać kod rabatowy: MBRPREZENT. Wartość zamówienia zostanie automatycznie obniżona o 20%. b) Zamówienie musi zostać dokonane zgodnie z regulaminem konsumenckim sklepu MBR Cosmetics dostępnym na stronie: https://mbrcosmetics.pl/pages/regulamin. Za datę złożenia zamówienia w ramach Akcji Promocyjnej, uprawniającego do skorzystania z Akcji, uważa się chwilę dokonania przez Uczestnika zapłaty za zamówienie biorące udział w Akcji.
     7. Zamówienie musi zostać dokonane zgodnie z regulaminem konsumenckim sklepu MBR Cosmetics dostępnym na stronie: https://mbrcosmetics.pl/pages/regulamin. Za datę złożenia zamówienia w ramach Akcji Promocyjnej, uprawniającego do skorzystania z Akcji, uważa się chwilę dokonania przez Uczestnika zapłaty za zamówienie biorące udział w Akcji.
     8. Spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 6 powyżej, traktowane jest jako Zgłoszenie do Akcji Promocyjnej. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.
     9. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wiele razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków udziału w Akcji Promocyjnej.
     10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej, jak również odmowy przyznania mu nagrody, w przypadku, gdy Uczestnik:
      1. posłużył się fikcyjnymi danymi osobowymi;
      2. podał nieprawdziwe lub niekompletne dane niezbędne do przyznania nagrody;
      3. nie spełnił wszystkich postanowień Regulaminu;
      4. działa sprzecznie z ogólnie przyjętymi zasadami fair play;
      5. naruszył jakikolwiek spośród punktów Regulaminu.
     11. Zabronione jest dokonywanie Zgłoszeń zawierających nieprawdziwe dane osobowe lub zawierających treści naruszające prawo, obraźliwe lub godzące w dobre obyczaje. Zgłoszenia naruszające powyższy zakaz bądź niespełniające wymagań, o których mowa w pkt. 6 i 9 powyżej, będą wykluczane z Akcji Promocyjnej.
     12. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji Promocyjnej wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z Regulaminem bądź naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa bądź dobre obyczaje.
     13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarię sprzętu komputerowego bądź urządzeń multimedialnych, którymi posługuje się Uczestnik, ani za awarie łącza lub połączenia internetowego, z których korzysta Uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne Strony Akcji.

      

      3

       Nagrody

       1. Nagrodą w Akcji Promocyjnej (dalej: „Nagrody”) jest zniżka w wysokości 20% na wybrany produkt MBR, objęty danym Zgłoszeniem.
       2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na osobę trzecią. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody ani zamiana nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
       3. W razie wyczerpania puli Nagród, o których mowa w § 3 pkt. 1, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na Stronie Akcji.

        

        4

         Wysyłka Nagród

         1. Nagrody dla Uczestników zostaną wysłane zgodnie z   zasadami   i   terminami   dostawy określonymi   na   stronie https://mbrcosmetics.pl/pages/koszty-i-metody-dostaw.
          5

           Dane osobowe

           1. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako Administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) tj. m.in.:

            

           1. w celu organizacji i rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej, a także realizacji uprawnień Organizatora wynikających z Regulaminu, a w odniesieniu do Uczestników, którzy otrzymali nagrody, także w celu wydania Nagrody, przez okres do 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu Akcji Promocyjnej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
           2. w celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Akcji Promocyjnej, przez 6 lat od zakończenia Akcji Promocyjnej, licząc do ostatniego dnia roku kalendarzowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
           3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:
            1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Akcji Promocyjnej jest Primavera Parfum sp. z o.o.   k.  z siedzibą w Warszawie (04-333) przy  ul. Serocka 10  lok. II piętro, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658258, REGON 146414837, NIP 1182088810;
            2. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane operatorom pocztowym (publicznym i prywatnym) lub firmom kurierskim, kancelariom prawnym, urzędom skarbowym i innym organom administracji publicznej, a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Organizatora, zwłaszcza dostawcom usług IT, z których korzysta Organizator w celu wysyłki Nagród i realizacji Zamówieni.
            3. dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej przetwarzane będą w celu udziału w Akcji Promocyjnej na podstawie zgody Uczestnika.
            4. Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej przetwarzane będą w celach marketingowych Organizatora wyłącznie na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody Uczestnika na przetwarzanie danych ww. celach na rzecz Organizatora.
            5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie „prawnie uzasadnionego interesu Administratora”.
            6. dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) lub wycofania zgody przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres, z zastrzeżeniem § 5 pkt. 1 Regulaminu.
           4. W celu wydania Nagrody Organizator będzie przetwarzać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika. W celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Akcji Promocyjnej, Organizator będzie przetwarzać imiona i nazwiska, adresy poczty elektronicznej oraz adresy korespondencyjne określonych Uczestników.
           5. Źródłem pochodzenia danych jest dany Uczestnik.
           6. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwy udział w Akcji Promocyjnej bądź dostarczenie Nagrody Uczestnikowi.
           7. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, z zastrzeżeniem danych Uczestników, którzy udzielili fakultatywnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
           8. Uczestnik ma prawo żądania:
           9. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia oraz uzyskania ich kopii;
           10. stworzenia kopii danych osobowych, które Uczestnik dostarczył Organizatorowi i przekazania jej Uczestnikowi lub innemu wskazanemu przez Uczestnika pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;
           11. sprostowania jego danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
           12. usunięcia jego danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;
           13. ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO;
           14. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie „prawnie uzasadnionego interesu Administratora”, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
           15. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem, wysyłając wiadomość na adres iod@mbrcosmetics.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Organizatora.
           16. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
           17. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane operatorom pocztowym (publicznym i prywatnym) lub firmom kurierskim, kancelariom prawnym, urzędom skarbowym i innym organom administracji publicznej, a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Organizatora, zwłaszcza dostawcom usług IT, z których korzysta Organizator.
           18. Dane Uczestnika oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w ramach Akcji Promocyjnej nie będą przekazywane przez Organizatora poza Europejski Obszar Gospodarczy.
           19. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, do przetwarzania danych osobowych Uczestników stosuje się postanowienia zawarte są na Stronie Akcji pod adresem: https://mbrcosmetics.pl/pages/polityka-prywatnosci.

            

            6

              Reklamacje i odpowiedzialność

             1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na piśmie na adres Organizatora: ul. Matuszewska 14, Bud. B1, 4 piętro 03-876 Warszawa, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.
             2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego znajdującego się na przesyłce pocztowej z reklamacją.
             3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, dokładny opisem wskazującym na powód reklamacji oraz dopisek „-20% na wszystkie produkty MBR”.
             4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
             5. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
             6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej przez jego Uczestników.
             7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
             8. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub uznana tylko w części może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.
              7

               Postanowienia końcowe

               1. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być:
               2. usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;
               3. usprawnienie zasad przeprowadzenia Akcji Promocyjnej;
               4. wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Akcji Promocyjnej;
               5. zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
               6. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin lub Akcję Promocyjną.
               7. Ewentualnie zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw uprzednio nabytych przez Uczestników.
               8. Informacje na temat Akcji Promocyjnej oraz Regulamin dostępne są do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Akcji.
               9. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Akcji Promocyjnej ani zwrot kosztów uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
               10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
               11. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji.