• 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Akcja Promocyjna pod nazwą „Promocja Wielkanocna – zestaw pielęgnacyjny MBR GRATIS ” zwana dalej „Akcją”, organizowana jest przez E-Commerce Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serocka 10, lok. II piętro 04-333 Warszawa NIP 1132871152, REGON 146997715, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000487983, zwaną dalej „Organizatorem”.
2.Warunki uczestnictwa w Akcji określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
3.Akcja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4.Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
5.W Akcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności  prawnych,  które  posiadają  aktywne  i  zweryfikowane  konto  na  stronie mbrcosmetics.pl,  które w Czasie trwania Akcji dokonają zakupu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
6.Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej mbrcosmetics.pl
7.Akcja odbywać się będzie w dniach 10-17.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów lub do zakończenia jej  przez  organizatora(„Czas trwania Akcji”).
 • 2. ZASADY PROMOCJI
1.Aby wziąć udział w Akcji, należy złożyć zamówienie za min. 499 zł z  uwzględnieniem możliwych kodów rabatowych oraz produktów w cenie promocyjnej. Zamówienie musi zostać dokonane zgodnie z regulaminem konsumenckim sklepu MBR Cosmetics dostępnym na stronie: https://mbrcosmetics.pl/pages/regulamin.  Za datę złożenia zamówienia w ramach Akcji, uprawniającego do skorzystania z Akcji, uważa się chwilę dokonania przez Uczestnika zapłaty za zamówienie biorące udział w Akcji. Przy realizacji zamówienia do klienta zostanie wysłany zestaw miniatur marki MBR zawierający: Beta-Enzyme 2ml, Cell power vital serum 2ml, Extraordinary cream 5 ml pod warunkiem spełnienia warunków promocji.
2.W Akcji biorą udział wyłącznie pojedyncze produkty dostępne na stronie mbrcosmetics.pl.
3.Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich warunków Akcji określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Wydanie Dodatkowego produktu nastąpi łącznie z dostawą Zamówienia, do którego dołączony zostanie Dodatkowy produkt. Ww. Zamówienie dostarczone zostanie Uczestnikowi zgodnie z zasadami i terminami dostawy określonymi na stronie https://www.enfamil.pl/pages/koszty-i-warunki-dostawy.
   5.Dane osobowe Uczestników Akcji przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami zawartymi na stronie https://mbrcosmetics.pl/pages/polityka-prywatnosci oraz https://mbrcosmetics.pl/pages/regulamin.
    6.Posiadaczowi Dodatkowego produktu nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości produktu w formie ekwiwalentu pieniężnego lub wymiany na inny ekwiwalent rzeczowy.

      

     • 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

     2.Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

     3.Reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji należy składać do Organizatora  na piśmie poprzez przesłanie wiadomości na adres: E-Commerce Solutions Sp. z o.o, ul.Matuszewska 14, Bud B1, 03-876 Warszawa w terminie 30 dni od dnia zakończenia „Akcji”. Reklamacja  powinna  zawierać  imię  i  nazwisko  oraz  adres  zamieszkania  składającego reklamację, dokładny opis wskazujący na powód reklamacji oraz dopisek „Akcja MBR -Reklamacja”. Organizator  rozpatrzy  reklamacje  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej  otrzymania i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego znajdującego się na przesyłce pocztowej z reklamacją.

      4.Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  powstałe  szkody  spowodowane  podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

     5.Organizator  ma  prawo  w  każdym  momencie  trwania Akcji wykluczyć  z  udziału  w  nim Uczestnika, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 6.Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

     7.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile będzie to niezbędne w celu usunięcia błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu lub w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, albo jeżeli potrzeba taka wyniknie  z  wystąpienia  okoliczności niezależnych  od  Organizatora,  których  w  chwili rozpoczęcia Akcji nie mógł on przewidzieć. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.

     8.Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji